• Trein 3
 • labuti jezero stipa king
 • Suzdal 2
 • Boot 2
 • kremlin moscow 1
 • Bruggen 2
 • kamtsjatka panorama 1
 • karelia zonsondergang 1
 • Treinen.

  Dwars door Rusland!
 • Russisch ballet.

  Een klassieker!
 • Suzdal.

  Op en top Rusland!
 • Riviercruises.

  Een geweldige belevenis!
 • Een zomer in Rusland.

  Volop zon en kleur!
 • Sint Petersburg.

  Bruggen!
 • Kamtsjatka.

  Extreem Rusland!
 • Karelia.

  Zonsondergang!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in pdf-formaat

ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1, lid 1
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
Rusland Tours & Travel : degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
Reisovereenkomst : de overeenkomst waarbij Rusland Tours & Travel zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a) vervoer;
b) verblijf;
c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;
Eigen-vervoerreizen : reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.
Reiziger :
a) de wederpartij van Rusland Tours & Travel, of
b) degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c) degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot Rusland Tours & Travel is overgedragen.
Werkdagen : de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
Kantooruren : maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 1, lid 2
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen- vervoerreizen en pendelreizen per bus. Rusland Tours & Travel kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.

Artikel 1, lid 3
De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

Artikel 2, lid 1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Rusland Tours & Travel. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Artikel 2, lid 2
Het aanbod van Rusland Tours & Travel is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.

Artikel 2, lid 3
Rusland Tours & Travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 2, lid 4
a) De reiziger verstrekt Rusland Tours & Travel voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aan gemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Rusland Tours & Travel.
b) Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Rusland Tours & Travel van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2, lid 5
a) Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b) Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Rusland Tours & Travel anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
c) De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2, lid 6
a) Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Rusland Tours & Travel maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
b) Indien Rusland Tours & Travel algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.
c) Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Rusland Tours & Travel niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 2, lid 7
a) Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Rusland Tours & Travel aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Rusland Tours & Travel zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Rusland Tours & Travel.
b) Rusland Tours & Travel heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:

 • aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 23,-- per boeking (bij eigen-vervoerreizen € 11,-- per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland);
 • communicatiekosten;
 • eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt Rusland Tours & Travel alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen;

 • de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 27,-- per boeking (bij eigen-vervoerreizen € 14,-- per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland);
 • communicatiekosten;
 • eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Rusland Tours & Travel.

Artikel 2, lid 8
a) Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Rusland Tours & Travel kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.
b) Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij Rusland Tours & Travel bekend is aan de reiziger bekend gemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.

Artikel 2, lid 9
Rusland Tours & Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

ARTIKEL 3 BETALING

Artikel 3, lid 1
a) Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Rusland Tours & Travel mag hiervan afwijken. Rusland Tours & Travel maakt dat vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar en zal dit opnemen in de overeenkomst.
b) In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels bedraagt de aanbetaling 30% van de reissom.
c) In geval van eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, motorboten, zeiljachten, stacaravans, campingstaanplaatsen bedraagt de aanbetaling 35 % van de reissom.

Artikel 3, lid 2
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van Rusland Tours & Travel. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Rusland Tours & Travel schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
Rusland Tours & Travel heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3, lid 3
Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

ARTIKEL 4 REISSOM

Artikel 4, lid 1
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.

Artikel 4, lid 2
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Rusland Tours & Travel bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 4, lid 3
Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Rusland Tours & Travel het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Rusland Tours & Travel zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Rusland Tours & Travel kan worden gevergd. Rusland Tours & Travel zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

Artikel 4, lid 4
a) In afwijking van het bepaald in lid 3 zal de reisorganisator na tijdige betaling van de gehele reissom vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen.
b) In afwijking van het in sub a. bepaalde en uitsluiten in geval van onvoorziene

 • verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of
 • extreme verhoging van de vervoerskosten

kan Rusland Tours & Travel tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen. Indien hierover met reiziger geen overeenstemming wordt bereikt of van een dergelijke situatie sprake is zal in een gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde worden gevraagd hierover een partijen bindende uitspraak te doen.

Artikel 4, lid 5
a) De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de het vorige lid af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
b) Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Rusland Tours & Travel het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 5 INFORMATIE

Artikel 5, lid 1
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de Rusland Tours & Travel algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 5, lid 2
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Rusland Tours & Travel heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan Rusland Tours & Travel kan worden toegerekend of Rusland Tours & Travel tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

Artikel 5, lid 3
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 5, lid 4
Door of vanwege Rusland Tours & Travel zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

ARTIKEL 6 REISBESCHEIDEN

Artikel 6, lid 1
Rusland Tours & Travel stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Rusland Tours & Travel kan worden gevergd.

Artikel 6, lid 2
Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Rusland Tours & Travel of het boekingskantoor.

Artikel 6, lid 3
a) In geval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer reizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft Rusland Tours & Travel aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
b) Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Rusland Tours & Travel.

Artikel 7 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Artikel 7, lid 1
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 27,00 per boeking (bij eigen-vervoerreizen € 14,00 indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland) en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Rusland Tours & Travel worden bevestigd.

Artikel 7, lid 2
Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Artikel 7, lid 3
Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

ARTIKEL 8 IN-DE-PLAATSSTELLING

Artikel 8, lid 1
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 • het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
 • Reiziger dient er rekening mee te houden dat, afhankelijk van het tijdstip voor de aankomst in de Russische Federatie waarop het verzoek wordt ingediend, het nagenoeg onmogelijk is een in-de-plaatsstelling uit te voeren.

Artikel 8, lid 2
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Rusland Tours & Travel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 9 ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Artikel 9, lid 1
a) Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

b) In afwijking van het sub a. bepaalde zijn voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, motorboten, zeiljachten, stacaravans en campingstaanplaatsen, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tot de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Artikel 9, lid 2
a) Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
b) Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals camperhuur, autohuur, nationale parken en culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

Artikel 9, lid 3
De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van Rusland Tours & Travel lager is uitgevallen. In dat geval zal Rusland Tours & Travel deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 9, lid 4
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

Artikel 9, lid 5
a) Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
b) Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing.
c) De sub b bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
d) Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgelden verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

Artikel 9, lid 6
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR RUSLAND TOURS & TRAVEL

Artikel 10, lid 1
Rusland Tours & Travel heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

Artikel 10, lid 2
Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Rusland Tours & Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 10, lid 3
a) Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b) Indien de oorzaak van de opzegging aan Rusland Tours & Travel Tour kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Rusland Tours & Travel. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
c) Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Rusland Tours & Travel kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

Artikel 10, lid 4
Indien Rusland Tours & Travel zich door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

ARTIKEL 11 WIJZIGING DOOR RUSLAND TOURS & TRAVEL

Artikel 11, lid 1
a) Rusland Tours & Travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat Rusland Tours & Travel van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigenvervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
b) Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
c) Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
d) Indien Rusland Tours & Travel door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 11, lid 2
a) In geval van wijziging doet Rusland Tours & Travel de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b)Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 • de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • de aard en klasse van de accommodatie;
 • de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

 • de samenstelling van het reisgezelschap;
 • de aan Rusland Tours & Travel bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
 • de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Rusland Tours & Travel schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;

Artikel 11, lid 3
a) De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b) In dat geval heeft Rusland Tours & Travel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 11, lid 4
a) Indien de oorzaak van de wijziging aan Rusland Tours & Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Rusland Tours & Travel. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b) Indien de oorzaal van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voorvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c) Indien de oorzaal van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Rusland Tours & Travel kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader is uitgewerkt in artikel 13

Artikel 11, lid 5
Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Rusland Tours & Travel ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.
Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn. Versterkt Rusland Tours & Travel de reizigers indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de polaas van vertrek dan wel een andere met de reiger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.

Artikel 11, lid 6
Rusland Tours & Travel is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 4, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd.
Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 12, lid 1
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is Rusland Tours & Travel verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 12, lid 2
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

Artikel 12, lid 3
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Rusland Tours & Travel onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 25 verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Rusland Tours & Travel is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt omdat:
a) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Rusland Tours & Travel of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 12, lid 4
Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 13 HULP EN BIJSTAND

Artikel 13, lid 1
a) Rusland Tours & Travel is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Rusland Tours & Travel, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig 12 lid 3 is toe te rekenen.
b) Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Rusland Tours & Travel tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 13, lid 2
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Rusland Tours & Travel zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Rusland Tours & Travel bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat dit o.a. uit extra verblijf en repatriëringkosten.

ARTIKEL 14 UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID RUSLAND TOURS & TRAVEL

Artikel 14, lid 1
a) In geval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Rusland Tours & Travel dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b) Rusland Tours & Travel is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Artikel 14, lid 2
Indien Rusland Tours & Travel jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 14, lid 3
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Rusland Tours & Travel voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Rusland Tours & Travel. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 14, lid 4
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Rusland Tours & Travel gelden ook ten behoeve van werknemers van Rusland Tours & Travel en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

ARTIKEL 15 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 15, lid 1
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Rusland Tours & Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 15, lid 2
a) De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Rusland Tours & Travel van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b) Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Artikel 15, lid 3
De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 leden 1 en 2 te voldoen.

Artikel 15, lid 4
Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van Rusland Tours & Travel te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

ARTIKEL 16 RENTE EN INCASSOKOSTEN

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Rusland Tours & Travel heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

ARTIKEL 17 KLACHTEN

Artikel 17, lid 1
a) Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht, Daarvoor met de reiziger zicht - in deze volgorde – melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, Rusland Tours & Travel. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator.
b) Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Rusland Tours & Travel voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtenrapport).
c) Rusland Tours & Travel zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
d) De communicatiekosten worden door Rusland Tours & Travel vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
e) Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtenrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of Rusland Tours & Travel daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 17, lid 2
a) Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Rusland Tours & Travel. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtenrapport bij.
b) Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Rusland Tours & Travel worden ingediend.
c) Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Rusland Tours & Travel niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Rusland Tours & Travel geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
d) Rusland Tours & Travel zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn uit art. 18 lid 1a verlengd met één maand. Als de reactie van Rusland Tours & Travel meer dan twee maanden uitblijft, wordt de termijn uit artikel 18 lid 1a verlengt met twee maanden.

ARTIKEL 18 GESCHILLEN

Artikel 18 lid 1
a) Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
b) De reiziger die geen gebruik wenst te maken van een adviesprocedure heeft het recht zicht tot de bevoegde rechter te wenden.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
c) Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum)

ARTIKEL 19 PRIVACY

Rusland Tours & Travel geeft geen inzage van persoonlijke gegevens aan derden, m.u.v. derden die deze gegevens nodig hebben voor het goed laten verlopen van uw geboekte reis. D.w.z. consulaten, luchtvaartmaatschappijen, hotels, etc.

Contact opnemen

 • Contactinfo
  Bottelrooslaan 14
  5552 RB Valkenswaard

  (0031) 040 252 2331
 • Mail ons
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.